Aanmelden

Ons stappenplan

Aanmeldproces

De volgende stappen moeten worden gezet:

 1. De kandidaat meldt zich aan bij MEE-Drenthe. Die bekijkt of de kandidaat aan de toelatingsvoorwaarden in principe kan voldoen. Ook wordt dan bekeken wat globaal de zorgvraag is en of dat door onze zorgverlener geleverd kan worden. Uiteindelijk bepaalt de gemeente in het kader van de WMO of en zo ja hoeveel zorg er geleverd mag worden.
 2. Indien de eerste stap positief is doorlopen, volgt hierna een gesprek tussen het bestuur, de kandidaat en de ouder(s). Eventueel zal ook de zorgverlener betrokken worden in deze fase van de aanmelding. Daarna kunnen het bestuur en de kandidaat kenbaar maken of beide partijen door willen gaan naar de volgende stap. De kandidaat schrijft zich dan in middels het inschrijfformulier en betaalt het inschrijfgeld van € 25,00. Dan staat de kandidaat op de wachtlijst en kan hij/zij als aspirant-bewoner de algemene ledenvergaderingen en de informele bijeenkomsten bijwonen waar de kandidaat voor wordt uitgenodigd.
 3. Nadat de datum bekend wordt wanneer een woning beschikbaar komt voor nr. 1 op de wachtlijst, wordt door de kandidaat bij de gemeente (afd. WMO) een zorgindicatie aangevraagd. De kandidaat moet de gemeente verzoeken een indicatie “Ambulant begeleiden” af te geven. MEE en Humanitas DMH kunnen hierbij helpen.

Toelating tot de wachtlijst

Om tot de wachtlijst te kunnen worden toegelaten gelden de volgende voorwaarden en procedures:

De kandidaat

 • heeft als hoofddiagnose ASS of een daaraan gerelateerde diagnose die in DSM5 voorkomt
 • beschikt over een normale begaafdheid
 • heeft een indicatie “wonen met ambulante begeleiding”  van de gemeente
 • heeft een beperkte zorgvraag (max. 9 uur per week, er is geen 24-uurs zorg)
 • is redelijk zelfredzaam en er is geen sprake van co-morbiditeit
 • accepteert begeleiding van Humanitas DMH
 • heeft een leeftijd van tussen ca. 20 en 35 jaar
 • past bij de huidige bewonerscultuur
 • heeft al dan niet betaalde dagbesteding
 • heeft een stabiel inkomen (min. bijstandsniveau) in de vorm van een uitkering, loon of overige inkomsten
 • accepteert de Statuten en Huishoudelijk Reglement
 • stelt zich -indien eenmaal bewoner- actief op als lid van de wooncoöperatie: doet mee aan tuinonderhoud en andere activiteiten die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de coöperatie, een en ander nader gespecificeerd in de jaarlijks op te stellen corveelijst
 • participeert zoveel mogelijk in ledenvergaderingen
 • houdt rekening met elkaar en veroorzaakt geen overlast

Kandidaten die toegelaten zijn tot de wachtlijst

 • hebben jaarlijks in juni contact met het secretariaat om hun belangstelling al dan niet te bevestigen
 • participeren jaarlijks als toehoorder in de Algemene Ledenvergadering van december
 • informeren het bestuur als er een wijziging in hun woon- en zorgvraag optreedt

Ouder(s)

 • zijn actief betrokken bij dit ouderinitiatief
 • verlenen ondersteuning in de vorm van “handjes”, materiaal en kennis/advies daar waar mogelijk en nodig, bijvoorbeeld door een bestuurlijke of technische taak op zich te nemen.

Vragen?

Inhoudelijke vragen over het aanmeldproces kunnen gesteld worden aan het bestuurslid Karen Jager, via het volgende mailadres: karen.jager@home.nl